Viaggrass

M'fa lui:"ke dici, Sconsolata, m o pigghiu stu viagrass?..."
"Mah, o ke noleggiamo una gru ....."
Lui  "Eh, anghe tu come sei! Metti un b in disabbign, metti un perizoma ..."
Io   "E cu stu perizoma?"
Lui  "Il perizoma, cara, serve per inguadrare p coppire megghiu la zona!..."
Io   "...Tsk, arrivat Osama Billama! ..."

di Anna Maria Barbera da " Le memorie di Sconsolata"